ALGEMENE VOORWAARDEN 2024

Gegevens fotograaf:

Miranda Companje Fotografie

Website: www.mirandacompanjefotografie.nl Telefoon: (+31)06 506 06 956
KvK: 20118181

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Miranda Companje Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Miranda Companje Fotografie en opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Miranda Companje Fotografie geleverd zal worden.
4. Miranda Companje Fotografie: Miranda Companje en/of nader overeengekomen fotograaf h/o Miranda Companje Fotografie, KvK 20118181, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Miranda Companje Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde
bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

1. Zodra Miranda Companje Fotografie een mondelinge- en/of schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met een opdrachtgever, verklaart deze zich akkoord met de algemene voorwaarden en is kennis genomen van het privacy reglement van Miranda Companje Fotografie.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

 

 

tussen Miranda Companje Fotografie en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Miranda Companje Fotografie slechts bindend indien en voor zover deze door Miranda Companje Fotografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Miranda Companje Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Miranda Companje Fotografie.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Miranda Companje Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Miranda Companje Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Miranda Companje Fotografie onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Miranda Companje Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Miranda Companje Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Miranda Companje Fotografie gebruikelijk werkt.
2 Miranda Companje Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Miranda Companje Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door Miranda Companje Fotografie.”of de klant mag de foto’s in lage resolutie met logo (die speciaal voor dit doel gemaakt zijn) hiervoor gebruiken.
4. Mee fotograferen door derden tijdens de fotosessie, dus door anderen dan fotografen die voor Miranda Companje Fotografie werkzaam zijn, is niet toegestaan. Een ‘achter de schermen’ foto is toegestaan, mits deze niet gemaakt wordt tijdens een door de fotograaf opgestelde pose of setting.
5. Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en
dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

 

 

6. Miranda Companje Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Miranda Companje Fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Miranda Companje Fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.
7. Na de fotosessie maakt de fotograaf een selectie van de beelden. De niet geselecteerde en onbewerkte beelden worden niet beschikbaar gesteld.

8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Ontwerp fotoboek

1. Opdrachtgever heeft na ontvangst van foto’s via de online galerij maximaal 4 weken de tijd om een selectie foto’s voor het
fotoboek aan Miranda Companje Fotografie door te geven. Na deze periode zal Miranda Companje Fotografie zonder overleg een selectie maken.

2. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Miranda Companje Fotografie ontworpen.
3. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat een fotoselectie door opdrachtgever is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
4. Opdrachtgever krijgt maximaal eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt Miranda Companje Fotografie een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
6. Miranda Companje Fotografie laat fotoboeken niet eerder drukken dan dat opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 7. Levering

1. Miranda Companje Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Aflevering van fotoshoots in jpg-formaat via we-transfer of usb kennen een geschatte levertijd van 4 tot 6 weken, tenzij anders overeengekomen.

3. Na aflevering bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen bij Miranda Companje Fotografie.
4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur en/of het doorgeven van de gewenste foto’s, geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

5. Miranda Companje Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.
De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 

 

7. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. 8. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)
9. In de maanden juli en augustus kan de levertijd afwijken met 3 weken.

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Miranda Companje Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Miranda Companje Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. 3. Indien aannemelijk is dat Miranda Companje Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Miranda Companje Fotografie dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Zodra van toepassing, hanteert Miranda Companje Fotografie een onkosten vergoeding voor vervoer van € 0,45 per gemaakte kilometer.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Miranda Companje Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij trouwreportages wordt € 250,- als aanbetaling verlangd. Pas na betaling van deze aanbetaling staat de datum vast in de agenda. Aanbetaling is onder geen voorwaarde restitueerbaar.

3. Het (restant) factuurbedrag dient uiterlijk 1 kalenderdag voor de datum van de shoot bijgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van Miranda Companje.

Artikel 10. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Miranda Companje Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Miranda Companje Fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, binnen 1 week voor de datum opdracht, brengt Miranda Companje Fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Wanneer de ontbinding door opdrachtgever binnen 48 uur voor de datum opdracht plaats vindt, brengt Miranda Companje Fotografie 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien sprake is van een ernstig voorval, kan daar uiteraard van worden afgeweken.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Miranda Companje Fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Miranda Companje Fotografie indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend

 

 

ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Miranda Companje Fotografie.

Artikel 11. Privacy reglement

1. Miranda Companje Fotografie voert werkzaamheden uit conform het privacy reglement zoals beschreven op www.mirandacompanjefotografie.nl.
2. Wanneer door Miranda Companje Fotografie vanuit een opdracht personen worden vastgelegd buiten de direct opdrachtgever, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze personen te informeren over de mogelijkheid dat zij worden vastgelegd in beeldmateriaal. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om in voornoemde situatie, wanneer personen zonder toestemming worden vastgelegd, te zorgen voor een oplossing.
3. Klanten die van mening zijn dat geplaatste foto’s door Miranda Companje Fotografie schade berokkenen aan hun persoon, kunnen dit telefonisch of per email via fotografiecompanje@gmail.com onder vermelding van gegronde redenen aangeven. De foto’s zullen worden verwijderd indien de reden gegrond wordt verklaard.

Artikel 12. Klachten

1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot 2 weken na levering van de foto’s, te worden meegedeeld.
2. Miranda Companje Fotografie zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij een gegronde klacht zal deze binnen een redelijke termijn worden opgelost.

3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve of onduidelijke vermeldingen op de website. Deze zullen direct na constatering door Miranda Companje Fotografie worden aangepast.
4. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

5. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Miranda Companje Fotografie. 3. Miranda Companje Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en webblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Miranda Companje Fotografie.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Miranda Companje Fotografie voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en/of publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Miranda Companje Fotografie, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miranda Companje Fotografie.
10. Elk gebruik van een werk van Miranda Companje Fotografie dat niet is overeen gekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Miranda Companje Fotografie.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Miranda Companje Fotografie, rekent Miranda Companje Fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Miranda Companje Fotografie.

Artikel 14. Portretrecht

1. Miranda Companje Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Miranda Companje Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentie-ren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Miranda Companje Fotografie schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Miranda Companje Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Miranda Companje Fotografie of diens vertegenwoordigers.
2. Miranda Companje Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Miranda Companje Fotografie geleverd zijn.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Miranda Companje Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Miranda Companje Fotografie aan

 

 

opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan deze uitsluitend na overeenstemming met Miranda Companje Fotografie tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst kosteloos beëindigen.

Artikel 17. Overige bepalingen

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Miranda Companje Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.